++ Arap Dilli Doğu Ortodoksları ++

 

 

Anna Maria Beylunioğlu Atlı ile yeni çıkan Kitap hakkında Röportaj

 

 

Yazar: Ferit Tekbaş

Yer: İstanbul

Kategori: Röportaj

Tarih: 20.07.20018

Portal: www.zerocha.org

Okuma süresi: 9 Dakika

Dil: Türkçe

 

Ferit Tekbaş: Sevgili Anna Maria, ilk evvel yeni kitabını tebrik etmek istiyoruz. Antakyalı Ortodoks halkımız için çok önemli ve anlamlı ama aynı zamanda kitap farklı ve şimdiye kadar tanımadığımız bir perspektiften bakılarak yazılmış bir litaratür olmuş. Bu akademik – edebiyat çalışmalarınızın hakkında “Antakyalı Rum Ortodoksların Kültür koruma Merkez Konseyi”soruları mevcuttur. İzin verirsen bunları sana aktarmak istiyorum.

İçinde senin de bir makale ile katkı sunduğun Arapdilli Doğu Ortodoksları kitabı geçtiğimiz ay yayınlandı. Bize bu değerli kitabın içerikliği hakkında bilgi verebilir misin?

 

Anna Maria Beylunioğlu Atlı: Tabii. “Üç Milliyetçiliğin Gölgesinde: Arapdilli Doğu Ortoksları” adlı kitabımız derleme bir kitap. İçinde farklı disiplinlerden akademisyenlerin makaleleri bulunuyor. Bu makalelerin ortak noktası Antakya-Mersin-İskenderun kökenli, Rum Ortodoks kilisesine bağlı, anadili  ve ayin dili ağırlıklı olarak Arapça olan, bugün dünyanın birçok yerine yayılmış bir topluluğu ele alması. Kitapta Antakyalı Ortodokslara tarihsel, sosyolojik ve sosyo-politik açılardan yaklaşan makaleler bulunuyor. Ben de, meslektaşım Dr. Özgür Kaymak ile beraber kaleme aldığım, kendimin de üyesi olduğum bu cemaatin İstanbul’da kendini kimliklendirme sürecini ve İstanbul Rum cemaati ile ilişkiselliğini konu alan bir makaleyle katkıda bulundum kitaba.

Rum cemaati ile ilişkiselliğini konu alan bir makaleyle katkıda bulundum kitaba.

 

Ferit Tekbaş: Kitabınızın başlığını “Arapdilli Ortodoks” adlandırdınız. Peki, neden Arap Dilli Ortodoks?

 

Anna Maria Beylunioğlu Atlı: Çünkü cemaat kendini çok farklı şekillerde adlandırıyor. Bizim makalemiz için yaptığımız görüşmelerde de sık sık karşılaştık bu durumla. Kendilerini kendilerinden olmayana anlatırken “Arap Ortodoks” “Arapça Konuşan Rum Ortodoks”, Arap-Rum Ortodoks” “Arap Hristiyan” “Antakyalı Ortodoks” gibi farklı ifadeler kullanıyorlar. Araplık ve Rumluğa dini ve etnik olarak birbirlerinden farklı anlamlar yüklüyorlar. Oysa aynı cemaatten bahsediyoruz. Tüm bu tanımları aynı çatı altında toplayacak bir kavrama ihtiyaç vardı. Kitap da böylece insanların kendilerini farklı şekillerde ifade etmelerine saygı duyarak herkesi kapsayacak bir tanımlama sunuyor. Şimdiye dek çok kullanılmayan İngilizce’de Eastern Orthodoxy yani Doğu Ortodoksluğu denilen içinde Ermeni ve Süryanileri de barındıran bir şemsiye tanımlamanın bir parçası olan ancak diğerlerinden bugün Arapça konuşmaları ile ayrışan bu cemaati “Arapdilli Doğu Ortodoksları” olarak tanımlıyor. Bu kitapta yer alan tüm argümanları kapsayan bir ifade.

 

Ferit Tekbaş: Cemaat’ımızda mevcut olan “Arap mı Rum mu” tartışmasında nasıl bir iddia taşıyor bu kitap?

 

Anna Maria Beylunioğlu Atlı: Kitabın içinde farklı makaleler farklı bakış açıları sunuyor. Bizim makaleyi yazarken ben bu tartışmanın cemaat için bir fayda taşımayacağını gördüm. Öncelikli olarak tarihsel olarak köken araştırmasına girmek pek sağlıklı değil. Bunu yapacaksa tarihçiler yapmalı, belgeler üzerinden, ama ben tarihçi değilim. Ancak siyaset bilimi ve sosyolojisi açısından bakarsanız insanların kendilerini nasıl ifade ettiklerine odaklanmak durumundasınız. Böyle bir yaklaşımla ben şunu söyleyebilirim. Kendimizi nasıl hissettiğimiz, nasıl adlandırdığımız zamana ve mekana göre şekilleniyor. Antakya kökenli Ortodokslar Doğu Roma yani Bizans imparatorluğunun bir parçası. Tarihçiler belki Rum tebası olmadan daha önce bu topluluğun Hristiyan olduklarını söyleyecektir. Ancak Rum Ortodoksluğu Doğu Roma’ya referansla söyleniyor burada. Araplık ise aslında İslam’ın bölgede 6.yy itibariyle yayılması ile geliyor. Bu insanlar Arap kültürü içine adapte oluyorlar, onların dilini benimsiyorlar ve kültürün bir parçası haline geliyorlar. Yani bir nevi Araplaştılar, ancak şunu unutmamak gerekir ki ondan önce de Rumlaşmışlardı. Editörümüz ve yazarımız Haris Rigas, Agos gazetesinde çıkan röportajında araştırmaları sırasında 8. Yüzyılda karşılaştığı bir dökümandan bahsediyor. Bu dökümana göre Antakya’dan merkeze yazılan bir mektupta yerel halk Arapça konuşan din adamları talep ediyor. Şunu da belirtmek gerekiyor, Araplaşma sürecinin tümüyle zorla olduğunu söylemek de yanlış olur. Kaynaklar bize Arap milliyetçiliğinin inşası sürecinde bölgedeki Arapdilli Ortodoksların hem dilin gramerinin oluşturulmasında hem de Arap siyasi bilincinin gelişmesine katkı sunduklarını gösteriyor.

 

Tüm bunları gözönüne aldığınızda ve bugün bu cemaatin etnik kökenini sorguladığınızda ben bugün bu insanlara Arap ya da Rum gibi bir tanımlama yapmanın bilimsel açıdan çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki etnisite ve milliyetçilik dediğimiz kavramlar daha çok modern dönemin araçları, göreceli olarak yeni bir olgu. Ve başta da dediğim gibi zamana ve mekana göre değişiyor. Antakya kökenli cemaaat bugün çoğunlukla Rum Ortodoksluğu dini bağlamında kullanıyor. Araplık konusunda da net bir görüşe sahip değiller. Bazısı Arap kültürünü benimsiyor, müziği, yemeği atasözleriyle bu kültüre daha yakın hissediyorlar kendini. Buna karşın Araplığı tamamen reddederek, Rumluğu etnik anlamda benimseyen küçük bir kesim de mevcut.  Bazısı da hem Araplığı hem Rumluğu kimliğinin ortak bileşeni olarak tanımlıyor. Ben açıkçası insanlara tepeden siz şu ya da busunuz demenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Bilmeleri gereken tek şey, bölgede tarih boyunca yaşanan değişimler sonucunda hem Arap hem de Rum medeniyetinden kaynaklanan çok zengin bir kültüre sahip oldukları, kadim bir cemaat oldukları.

 

Ancak kendilerini tanımlamaları da yetersiz kalıyor, İstanbul’daki cemaatle karşı karşıya geldiğinde şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Her ne kadar kendilerini etnik ya da dini olarak Rum Ortodoks olarak tanımlasalar da bugün İstanbul Rumları, Rumluğu daha çok İstanbullu olmak ekseninde tanımlıyorlar. Bu durum iki topluluk arasındaki ilişkileri malesef olumsuz etkiliyor.

 

Ferit Tekbaş: İstanbullu ve Antakyalı Rumlar arasında doğal olarak kültürel, yöresel ve dil sorunları gibi ortaya çıktığı ve aynı zamanda buna yönelik cemaat’ımızda büyük sorunlar yaşandığını ve Fener Rum patrikhanesi bu sorunları ellinden geldiği kadar gidermeğe çalıştığınıda biliyoruz. Sizin makaleniz de bu konuya değiniyor. İstanbul Rumları ve Antakya kökenli Rumlar arasında ne gibi sorunlar yaşanıyor İstanbul’da sizce?

 

Anna Maria Beylunioğlu Atlı: Aslında bu iki topluluk teolojik olarak aynı dine ve mezhebe mensup. Ben teolojik tartışmaya hakim değilim ancak her ne kadar Antakya bölgesindeki kiliseler Şam’a bağlı olsalar da Ekümenik Patrikhane’ye de bağlılar. Buna ragmen Antakya’dan İstanbul’a yönelen göç dalgası sonucunda bu iki topluluk biraraya geldiklerinde bazı farklılıklar ön plana çıkıyor. Yıllar boyunca farklı mekanlarda oluşmuş iki ayrı kültürel sermaye, yani dil, günlük ritüeller, yemek ve müzik kültürü mevcut. Bu da malesef bu iki cemaat biraraya geldiğinde aralarında bir duvar örüyor. Duvar bazen inceliyor bazen kalınlaşıyor. Bu konular konferanslarda açıldığında tartışma çıkmaz bir noktaya giriyor. Ama sorun ortada duruyor. Bu sorunları gözlemlediğimiz yerlerden biri kiliseler, Antakya kökenliler özellikle ilk gelen jenerasyon ayin dilini anlamakta zorluk çekiyor. Bugün çocukları kendilerini Rumca ifade ediyorlar ancak eskiler kendilerini Arapça ile daha rahat ifade ediyor. Bu sorun Rum okullarına yansıyor, iki cemeaat arasında evlilikler minimum düzeyde, böylece karma evliliklere yönelim artıyor. Kitapta bu sorunlar detaylı tartışılıyor. Entegrasyon sıkıntısı genel olarak bu insanların farklı ekonomik sınıflara ait olduğu algısı ile açıklanmaya çalışılıyor ancak bir de göz ardı edemeyeceğimiz şöyle bir gercek var: İstanbul’a farklı zamanlarda iş, okul vs. sebebiyle gelmiş ancak kilise ile ya da cemaat üyeleriyle yakınlık kuramamış ekonomik olarak orta ve üst sınıflara mensup Antakya kökenliler de var. Kendilerini dinen Rum Ortodoks olarak görseler de İstanbul’daki cemaatin içine giremiyorlar bir türlü. Bu kesimin bir kısmı Araplığı da Rumluğu da reddetmek istemiyor. İkisi de onların bir parçası.Tüm bunları göz önüne alarak yaklaşılması gereliyor konuya. Şunu da ekleyeyim, sizin de dediğiniz gibi, Patrikhane iki topluluk arasındaki bu duvarın yıkılması için elinden geleni yapıyor ama malesef yapılanların yeterli olmadığı kanısındayım.

 

Ferit Tekbaş: İstanbul veya Hatay’daki cemaatlarimizden mevcut olan bazı üyeler, sizinle hemfikir olmamakla beraber aynı zamanda kitabınızı eleştireceklerini düşünüyoruz. Peki bu çalışmayla neyi amaçlıyor ve hedefliyorsunuz?

 

Anna Maria Beylunioğlu Atlı: Asıl amacımız bu çalışmayla literatürdeki önemli bir boşluğu gidermekti. Bu kadim cemaat üzerine yazılmış kapsamlı akademik bir çalışma yoktu. Önemli bir eksikliği giderdiğimizi düşünüyorum. Ama sorduğunuz bu soru çok önemli çünkü ben de bu cemaatin üyesiyim. Bana gelecek eleştirileri şimdiden tahmin ediyorum. “Neden böyle bir konu hakkında yazıyorsunuz?”, ya da “ne gerek var bu konuları dile getirmeye?” diyenleri duyar gibiyim. Ama şunu unutmamak gerekiyor, bu sosyal-bilimsel yöntemlerle yapılmış bir çalışma ve akademik çalışmalardan zarar gelmez aksine yararı olur. Bu konu sivil toplum tarafından tartışılıyor yıllardır, Patrikhane de bu konuda elinden geleni yapıyor. Bütün bunları görüyoruz.  Antakya kökenlilerin teolojik kademelerdeki varlığını destekliyor, aynı şekilde okullardaki varlıklarını da. Hatta bazı durumlarda bireysel müdehalelerde de bulunduğunu biliyorum. Ancak insanların büyük çoğunluğu entegre olmak istemesine ragmen zorluk çekiyorlar. Kiliselerde çalışmayan, Rum okullarına gitmemiş önemli bir kesim var; bugün İstanbul’da onların dinini temsil eden Rum Ortodoks kiliseleri bulunmasına rağmen ait hissettikleri bir kilise bulmakta zorlanıyorlar. Sayısı İstanbul’da gün geçtikçe artan bir topluluktan bahsediyoruz. Bu insanların kendilerini nasıl ifade ettikleri çok büyük önem taşıyor. Taşımalı. Taşımalı ki sağlıklı bir çözüm bulunabilsin. Akademik bir uslupla sorunların tartışılmasında sakınca görmemek lazım, insanlar kendilerini ifade edecekler ki çözüm de sağlam temellere oturtulsun. İki topluluğun entegrasyonu önündeki engeller kaldırılabilsin.

 

Ferit Tekbaş: Sevgili Anna Maria, bu mulakat için ZeROChA – Yönetim kurul arkadaşlarım ve halkımız adına sana canı gönülden teşekkür ederiz. Kitabınızın geniş boyutlu bir okur kitlesi ulaşmasının ve bu başarının devamını temenni ederiz. Yüce Rabbimiz seni işlerinde daim bereketlesin, Amin.

 

 

Arapdilli Doğu Ortodoksları adlı Kitabın sipariş edinebileceği Siteler:

 

Almanya’da: https://www.tikla24.de/kitap/kolektif/uc-milliyetciligin-golgesinde-kadim-bir-cemaat-arapdili-dogu-ortodokslari/

 

Türkiye’de: https://www.idefix.com/E-Kitap/Arapdilli-Dogu-Ortodokslari/Arastirma-Tarih/Politikaarastirma/Dunya-Politika/urunno=0001765264001

 

https://www.pandora.com.tr/kitap/arapdilli-dogu-ortadokslari-uc-milliyetciligin-golgesinde-kadim-bir-cemaat/650678

 

 

https://www.dr.com.tr/E-Kitap/Arapdilli-Dogu-Ortodokslari/Arastirma-Tarih/Politikaarastirma/Dunya-Politika/urunno=0001765264001

 

Bunların arasında idefix’in yurtdışına da sipariş imkanı mevcuttur.

___________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Halkımız’dan olan bu değerli insanlarımız ile devamlı röportajlar yapabilmemiz için Merkez Konsyimiz, bağışlara ihtiyacı vardır.

 

Bağış yapabilmeniz için Banka detaylarımız:

Banka: Pax-Bank-Köln

Banka kodu: 37060193

Hesap numarası: 24139026

IBAN: DE61370601930024139026

BIC: GENODED1PAX

 

PayPal:

https://www.paypal.com/donate/?token=FZu9sRSJCOvRDNXyUI4DaCMhdHqPHF6QUCeIlke3UHr04lf3oGn9sREk_eLR_kwP91P9O0&country.x=DE&locale.x=DE

Linki kopyalayıp taramacıya ekliyebilirsiniz. Bu bağlamada direkmen sitemizin ve Paypal bağış bölümüne gelebiliyorsunuz.

 

 

Marie Albera Meynioğlu İle Röportaj

 

 

Yazar: Ferit Tekbaş

Yer: Strazburg

Kategori: Röportaj

Tarih: 22.06.2018

Portal: www.zerocha.org

Okuma Süresi: 9 dakika

Dil : Türkçe

 

 

 

Ferit Tekbaş: Sevgili Marie Albera, Antakyalı Rum ortodoks Hristiyanların Kültür Koruma Merkez Konsey Yönetim Kurul arkadaşlarım ve Antakyalı Rum Ortodoks halkımızın adına, bu röportajın için sana gönülden teşekkür ederiz. Senin ve ailen hakkında okurlarımıza biyografik bilgiler verebilir misin?

 

Marie Albera Meynioğlu: 1966 yılında İskenderun’da Rum Ortodoks bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim.

Ailemin kökeni ile ilgili birkaç bilgi vermek gerekirse :

Anneannem Feride Gülenay (Krayt) ile dedem Circi Kabaca’nın 6’sı erkek 11 çocukları vardı. Annem Mari Kabaca 11 çocuğun üçüncüsüydü. Annem bize, çocukluğundan evlendiği güne dek süren “ikinci anne” rolünün ne denli yorucu olduğunu anlatırdı hep. Evin temizlik işi, yemek yapma, kalabalık ailenin ekmek ihtiyacını karşılamak için  aralıksız hamur yoğurma, elde kaynar sularda çamaşır yıkama, kaynaktan su taşıma, bahçe ve tarla işleri vs.

Şimdiki köy hayatı gibi değil yani.

“Bir tek inek sağmasını bilmezdim” derdi annem. Kullandıkları sabunu, zeytinyağını, bulguru, salçayı, peyniri ve akla gelmeyen daha nice şeyleri kendi elleriyle, emekleriyle hazırlarlarmış. O yüzdendir ki 2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de -savaşa girilmediği halde- büyük bir ekonomik kriz yaşanırken, annemin ailesi bu krizden hiç etkilenmemiş.

Babam tarafında, dedem Yusuf Meyni (-oğlu eki, Soyadı Kanunu 1935’te yürürlüğe  girdiğinde, soyadını türkleştirmek için sonradan eklendi) ve nenem Ketre Hannuş’un 5 erkek çocukları oldu. Babam Abdo Meynioğlu, kardeşlerinin en küçüğüydü. Annemle babam evlendikleri dönemde ninem oldukça hastaymış. Aradan çok geçmeden, 48 yaşında vefat etmiş.

 

1950’li yılarda, Samandağlı pekçok aile gibi, her iki aile de çocuklarını Payas, Mersin, Adana güney şehirlerine tarım işlerinde çalışmak için gönderiyordu. Annem ve babam işte böyle bir ortamda, narenciye toplamak için gittikleri bir şehirde tanışmışlar. Birbirlerini seven iki gencin evliliğine babamın tarafında karşı çıkanlar olmuşsa da hiçkimse engelleyememiş bu birlikteliği.

Babaannem Ketre’nin ölümünden sonra annem ve babam İskenderun’a yerleşmeye karar vermişler. Ellerindeki para ve altınları hasta nenemin tedavisi için harcadıklarından, ellerinde kalan çok az imkânlarla tabi. İskenderun’un yoksul mahallelerinden biri olan Ambardolduran’da bir dağın yamacındaki küçük bir arsayı çok ucuza satın alarak hayatlarına sıfırdan başlamışlar. İçinde 6 çocuğun doğup büyüdüğu sarı boyalı küçük evi, annem, birkaç işçinin yardımıyla ve babam askerlik görevini yaparken bu arsa üzerine inşa ettirmiş. Askerden döndüğünde arsa üzerindeki evi görünce, babam bir şok yaşamış haliyle.

Annem ve babam için Samandağ’dan İskenderun‘a yerleşmek, beklenmedik zorluklarla, sürekli mücadelerle ve bir o kadar da hayalkırıklıklarıyla dolu bir macera oldu diyebiliriz. Les Enfants d’Alexandrette / İskenderun Çocukları adlı Fransızca yazdığım ilk kitabımda, Ambardolduran’dan, mahalledeki günlük yaşantıdan, komşularımızdan, sokağı çıkmaz yapan o dağdan, içinde doğup büyüdüğüm evden ve çocukluğuma damga vuran daha pekçok şeyden detaylı bir şekilde bahsettim.

 

 “... Arka avluda, içi pek de dolu olmayan bir tavuk kümesi... Gece vakti dağdan gelen yabani hayvanlar burada kendilerine gayet kolay bir ziyafet sunmaya alışmışlardı. Yüzeyinin büyük bir kısmı kocaman bir asma ağacıyla kaplanmış olan evin damına çıkmak için, evin bir duvarına dayalı duran bir de tahta merdiven vardı. Dağın tehditlerine korkusuzca göğüs geren ve sarı boyalı evi koruduğu izlenimini veren yaşlı ve mağrur asmanın kalın dallarından üzüm salkımları sarkardı cömertçe.

Çocukluğumun evi... koynunda büyük mutluluklarla birlikte derin üzüntülerin de yaşandığı bu yapının, bir şatoyla uzaktan veya yakından bir alakası yoktu. Ama, ailemi zamandan, ötekilerden ve gece-gündüz hiç yorulmadan onu gözetleyen dağdan koruyan bir kale gibi görünürdü bana.

Evimizin hemen yanında bulunan ve bu pek de bayağı olmayan peyzaj içinde özel bir yeri olan sokak lambasını da unutmamak gerek tabi. Hayatımızın en korkulu anlarından birini yaşatmıştı hepimize. Bir yaz günü ağabeyim Robert, kablolarına takılan bir uçurtmayı kurtarmak üzere sokak lambasına tırmanmış, ama aldığı elektrik şoku nedeniyle de metrelerce yükseklikten düşüp yere çakılmıştı. Çocukluğumun, hiç şüphesiz, en çarpıcı anılarından biri oldu bu. Ağabeyim uzun bir süre ölüm-kalım mücadelesi vermiş, aile bireylerine ecel terleri döktürmüştü...

Doğduğum eve adeta hükmeden o dağı düşünmeden geçirdiğim tek bir günüm yoktur diyebilirim. Bir duvar gibi dik ve bir insan büstü edasıyla önümüzde duran o dağ,  gözümüzü korkutmaya ve daha ileriyi görmemize engel olmaya çalışıyordu sanki.  Bu dağın ötesinde ne vardı acaba ? ...”

 

1975’te İskenderun’dan ayrılıp Mersin’e yerleştiğimizde ben 8-9 yaşlarındaydım. Evde, mahallede, okulda  anadilimiz hep Arapçaydı. Bu sebeple Mersin’de Kuvayimilliye İlkokulu’na yazıldığımda, herkesin Türkçe konuşuyor olmasından epey etkilenmiştim. Kendime olan güvenimi yitirmiş, son derece ürkek ve içine kapanık bir çocuk olmuştum. Bu nedenle öğretmenim birkaç defa annemi okula çağırıp endişelerini dile getirmiş haliyle. Allah’tan bu durum pek uzun sürmedi.

 

1976 yılında ailenin 7. çocuğu, en küçüğümüz olan Yusuf dünyaya geldi. Bu tarihten itibaren ailem, ekonomik alanda hızlı bir yükseliş yaşadı. 7 çocuklu kalabalık bir aileydik. Başta ağabeyim Robert ablalarım Keti ve Antuanet olmak üzere ailece, gerek aile şirketinin bünyesinde,  gerekse de evde, herbirimiz farklı bir rol oynayarak anne ve babamıza destek olmaya çalıştık. Ailenin en küçükleri olan Semire, Rina ve Yusuf da dahil olmak üzere, çocukluğumuzdan ve gençliğimizden feragat ederek, anne ve babamızın  bizim için harcadıkları çabaların ve yaptıkları fedakârlıkların bilincinde olarak.

 

Ferit Tekbaş: Lazkiye 1924’te doğmuş olan Suriye’li büyük yazar Hanna Mina (Meyni) rahmetli babanın amcasının oğlu oluyor. Eserleri, arap ülkelerinin birçoğunda derslerde okutuluyor. Zamanında Arap Dünyası Edebiyat Ödülünü kazanmıştı. Ayrıca Suriyeli Yazarlar Derneği ile Arap Yazarlar Birliği’nin de kurucularından. Senin de bu ünlü ve yakın akraban gibi benzer yönlerin mevcut. Fransa’da iki kitabın fransız lisanında basılarak çok başarılı bir şekilde yayınlandı. Kitap çalışmaların hakkında ve kitapların içerikliği konusunda detaylı bilgiler verebilir misin?

 

Marie Albera Meynioğlu: Hanna Mina çocukluğunu benim gibi İskenderun’da geçirmiş. 1939’da Hatay’ın Türkiye’ye bağlanmasıyla, ailesiyle birlikte Lazkiye’ye geri dönmüştü. Arap Edebiyatının en büyük romancılarından biri olarak kabul edilir. 1947’de kesin olarak Şam’a yerleşip gazetecilik ve yazarlık faaliyetlerini oarada devam ettirmişti.

 

Birinci kitabım Les Enfants d’Alexandrette / İskenderun Çocukları’nda ailemin, insani değerlerden asla taviz vermeden yaşadığı iktisadi ve toplumsal yükselişi, psikolojik, kültürel, coğrafi ve tarihi irdeleme yollarıyla aktarmaya çalıştım. Fransızcayla yazdığım bu ilk kitap, 2015’te Fransa’da DOM Editions tarafından tarihi roman kategorisinde yayına sunuldu.

İkinci kitabım olan Voyage Vers l’Inconnu / Bilinmeyene Yolculuk, 2017 yılı sonuna doğru Auxilivre tarafından yayınlandı. Kişisel bir biyografinin ötesinde, Türkiye’yi terkettiğim günden bugüne karşılaştığım kişi ve yerlerle ilgili izlenimlerimi içeren bir tanıklık özelliği taşıyor. İçinde, görme özürlü olduğu halde, insan ruhunu tanıdığım pekçok insandan daha iyi okuyan Ahmet’in ; yakalandığı kanser sebebiyle göğsü alındığında kocası tarafından “artık bir kadın olmadığı” gerekçesiyle terkedilen ve iki küçük çocuğunu cesurca ve tek başına her türlü zorluğun altından kalkarak yetiştiren Fatima’nın ; sokaklarda kimsesiz ve alkol bağımlısı olarak yaşayan Francis’in öykülerini bulabilirsiniz. Kitapta ayrıca, içinde yaşadığımız ve hızla değişen toplumda ortaya çıkan boşanma, aşırı tüketim hastalığı, ruhsal bunalım, karı-koca ilişkilerindeki sorunlar, çocuk eğitiminde yaşanılan zorluklar gibi güncel konularda kişisel görüş ve analizlerim de var.

 

İçinde doğup  büyüdüğüm ve olağanüstü bir dinsel ve etnik zenginlik içeren toplum, bireyler arasındaki her türlü farklılığa saygılıydı. Bu farklılıklar gözümüzde, tartışmasız bir şekilde bir zenginlik ve şans olarak görünüyordu. Okuyucuya, sevgi ve hoşgörü üzerine alışılmış nutuklar atan bir inanan olarak görünmek istemiyorum. Amacım kesinlikle bu değil. Bana, etnik ve dinsel kökenleri ne olursa olsun her bireyi, dış görünüşüne aldırmadan sevmeyi öğreten harikulade bir annem ve babam oldu. Dayanışma ailem için temel bir değer, mutluluk ise paylaşmanın doğal bir meyvesiydi. Benliğimi inceden inceye yontan ve geleceğime yönelik seçimlerde bana pusula olan ana faktör bu. Kitaplarımla, okuyucuların kalplerine dokunabilmeyi ve bu vesileyle kendilerinden olmayan her bireye daha insani ve kardeşçe bir bakışla yaklaşabilmelerini temenni ediyorum.

 

 

Ferit Tekbaş: Sevgili Marie Albera, senin çok sayıda sosyal, kültürel ve siyasal faliyetlerin olduğunu biliyoruz. Bunlar hakkında biraz bilgi verebilir misin ?

 

Marie Albera Meynioğlu: Fransa’ya geldiğimde, Türkiye’de kısa bir süre de olsa icra ettiğim avukatlık mesleğimi bir kenara bıraktıktan sonra, değişik meslek dallarında uzun süreli deneyimlerim oldu: Paris’te mültecilere refakat ve tercümanlık, Strazburg’ta beş yıl sürdürdüğüm Türkçe öğretmenliği,  oniki yıllık eğitmenlik ve ardından sosyal danışmanlık deneyimlerim gibi. Bunlara, 2005’te kurduğum ve başkanı olduğum -dünya kültürlerinin tanıtımını hedefleyen- Aderscis Derneği nezdindeki sosyal ve kültürel çalışmalarımı ; 21 yıldır içinde yaşadığım şehir olan Schiltigheim ve çevresindeki Katolik, Protestan, Yahudi ve Müslüman cemiyetleri arasındaki ilişkileri geliştirmek amacı güden ve dinlerarası diyalog için çalışan bir komitedeki arabuluculuk görevimi eklemeden olmaz tabi.

Ayrıca Schiltigheim’daki yerel politika hayatında da çok aktif bir rol oynuyorum. Çevreci ve sosyalist ideolojiyi destekleyen biri olarak, bu çizgiyi büyük bir inançla savunan France Insoumise toplumsal hareketinin bir üyesi olarak, son belediye seçimlerinde eşbaşkan adayı olarak seçimlere katılmıştım. Seçimleri kazanan Çevrecilerle ortak bir liste yapmayı etik nedeniyle kabul etmediysek de,  gelecek belediye seçimleri için hazırlıklarımız günümüz itibarıyla devam etmekte.

 

Ferit Tekbaş: Yazarlık çalışmalarının hâlâ devam ettiğini bize daha önce belirtmiştin. Gelecekteki kitap projelerinin neler olduğunu sevgili okurlarımızla paylaşabilir misin?

 

Marie Albera Meynioğlu: Bas-Rhin ilinde yayınlanan yerel bir Türk gazetesi olan Objektif’te 2011’den 2013’e dek, toplumsal, psikolojik ve felsefi içerikli köşe yazıları yazdım. Yazılarım, kullandığım halk dili ve edebi tarz nedeniyle okuyucuların büyük beğenisini kazanmıştı. Yakın zamanda yayınlamayı düşündüğüm Avrupa Hayalleri adlı kitabım bu makaleleri içermekte. Bu kitap, Türkçeyle yazdığım ilk eser olacak.

Ayrıca hâlihazırda, yakın gelecekte bitirmeyi umut ettiğim Fransızca şiirlerimi içeren bir şiir kitabının da hazırlığı içindeyim.

Kitaplarımla, okuyucuların kalplerine dokunabilmeyi ve bu vesileyle kendilerinden olmayan her bireye daha insani ve kardeşçe bir bakışla yaklaşabilmelerini temenni ediyorum

 

Ferit Tekbaş: Rahmetli babanı çok severdin. Hatırladığın ve unutamadığın bir anısını bizlerle paylaşmak ister misin?

 

Marie Albera Meynioğlu: Elbette... Babam, kişiliğimin oluşmasında ve bugünkü hayat çizgimde çok önemli bir etken oldu. Size, 54 yaşında, henüz hayatının baharındayken vefat eden babamla ilgili, makalelerimden birinde yeralan birkaç satırı aktarmak istiyorum:

 

“... Kısacık ömrünü eşi benzeri az bulunur insan maceralarıyla bezemiş, deli-dolu biriydi babam.

Hayatını « başkaları ne düşünür, elalem ne der ? » tasasıyle değil de, hissettiği şekilde yaşamaya alışmış istisnai bir insandı.  Canı istediğinde bağıra bağıra şarkılar ve türküler söylerdi meselâ. Sofrasını Halil Ibrahim gibi herkese açık tutar, elinde olanı büyük bir cömertlikle ihtiyaç içindekilerle paylaşırdı...

Kostüm-kravat giyinmeye alışmış babam, eve ceketsiz ve ayağında plastik terliklerle geldi bir gece. Ağızlar bir karış açık, hayretle onu seyreden aile efradına olanları anlatınca durum anlaşıldı: Güneydoğudan gelmiş üstü başı perişan iki gencin hallerine acıyıp onları restorana davet etmiş, yemekten sonra birine ceketini, diğerine de en sevdiği ayakkabılarını vermişti..."

 

Ferit Tekbaş: Sevgili Marie Albera, bu değerli çalışmaların ve hayatınınn önemli istasyonlarını bizlere aktardığından teşekkür ederiz. Yüce Tanrı daim seni korusun ve işlerinde bereketlesin.

 

 

Marie Albera’nın Fransa’da kitapları ile ilgili internet sitesi:

https://mariemeyni.wixsite.com/monsite

 

________________________________________________________________________________

Halkımız’dan olan bu değerli insanlarımız ile devamlı röportajlar yapabilmemiz için Merkez Konsyimiz, bağışlara ihtiyacı vardır.

 

Bağış yapabilmeniz için Banka detaylarımız:

Banka: Pax-Bank-Köln

Banka kodu: 37060193

Hesap numarası: 24139026

IBAN: DE61370601930024139026

BIC: GENODED1PAX

 

PayPal:

https://www.paypal.com/donate/?token=FZu9sRSJCOvRDNXyUI4DaCMhdHqPHF6QUCeIlke3UHr04lf3oGn9sREk_eLR_kwP91P9O0&country.x=DE&locale.x=DE

Linki kopyalayıp taramacıya ekliyebilirsiniz. Bu bağlamada direkmen sitemizin ve Paypal bağış bölümüne gelebiliyorsunuz.

 

Yazar: Ferit Tekbaş

Yer: İstanbul

Kategori: Röportaj

Tarih: 08.06.2018

Portal: www.zerocha.org

Metin Okuma Süresi: 7 dakika

Dil Türkçe

 

Ferit Tekbaş: Sevgili Anna Maria, bizlere seni daha iyi tanıma olasılığını verdiğin ve hayatın hakkında bizlere derin bilgier aktırdığın için, Antakyalı Rum Ortodoks Hristiyanların Kültür Koruma Merkez Konseyi“ yönetici arkadaşlarım ve halkımız adına sana teşekkür ederiz. Bizlere kendin ve ailen hakkında biyografik bilgiler aktarabilir misin?

 

Anna Maria Beylunioğlu Atlı: 1983 yılında Mersin’de doğdum. Annem İskenderun, Babam ise Samandağ doğumlu. Ama ben doğmadan çok önceleri aileleri ile birlikte Mersin’e göç etmişler. Anne tarafından dedem aslında Mersinli, Karamanlı Rumlarından, Niğde taraflarından göç etmişler. Annem şirket yöneticisiydi, geçtiğimiz senelerde emekli oldu. Babam ise kimya mühendisi, hala mesleğini icra ediyor. Kardeşim de benim gibi akademisyenlik yolunda ilerliyor. Alanı ile ilgili akademik çalışmalar yayınlıyor Kanada’da iyi bir üniversiteye ikinci yüksek lisansını yapmaya hak kazandı bu sene. Ben ve kardeşim üniversite çağına kadar Mersin’de yaşadık. Sonrasında ikimiz de İstanbul’a yerleştik. Önceden sık sık Antakya’ya giderdik tabii. Orada hala çok yakın akrabalarımız var. Çocukluğumda Samandağ’a gidişlerimizi ve gittiğimiz için ne kadar mutlu olduğumu halen hatırlarım. Her ne kadar Mersin’de doğmuş olsam da benim için memleket orası. Nerelisin diye sorduklarında halen Mersinli demem, Antakyalıyım derim. Samandağ’da yaşamamış olsam da, Samandağlı ve Antakyalı olmanın izlerini hayatımda hep hissettim. Özellikle yemek kültürümüzü, yemeğe yaklaşımımızı farklı ve özel buldum.

 

Eşim, Altay Atlı ile üniversitede tanıştık, o da akademisyendir.  Kendisi İstanbul’da çeşitli üniversitelerde ders vermekle birlikte uluslararası politik ekonomi ve Çin/Doğu Asya uzmanıdır, bu alanda iş dünyasına danışmanlık da vermektedir.

 

Ferit Tekbaş: Azınlıklar hakkında akademik çalışmalarının mevcut olduğunu biliyoruz. Ancak apayrı bir ikinci mesleğe atanmış olduğunu da duyduk ve bu mesleğin direkt Antakya ile bir bağlantısı var, bunun ayrantıları nelerdir ve ayrı olarak ta bu başarılı karyerinin detaylı istasyonlarını öğrenmek arzusundayız, bunları bize açıklayabilir misin?

 

Anna Maria Beylunioğlu Atlı: Benim iki mesleğim var. Hem akademisyenim hem de profesyonel aşçıyım. Açıklayayım. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler eğitimi aldım. Üniversite’de okurken akademisyen olmaya karar verdim tüm projelerimi bu yönde hazırladım. Sonrasında Türk Yunan İlişkileri üzerine yoğunlaşmış bir uluslararası ilişkiler yüksek lisansı yaptım. Bu sırada hocalarım beni üniversitede araştırma görevlisi olarak kalmaya teşvik etti ve böylece akademisyenliğe ilk adımı attım. Yüksek lisansımı Türkiye ve Yunanistan’da Kimlik Kartlarında Din Hanesi konulu tez ile tamamladım. Tezim sonrasında kitap olarak da basıldı. Okuma arzedenler için, kitabımı Amazon üzerinden sipariş edilebilmektedir.

 

Evlendikten kısa bir süre sonra İtalya’ya Avrupa Üniversitesi Enstitüsü’nde (European University Institute) Sosyal ve Siyasal Bilimler doktorası yapmaya hak kazandım. Orada İslam, din özgürlüğü, sekülerizm konusunda önemli çalışmaları bulunan Prof. Olivier Roy ile çalışma fırsatı buldum. Akademik hayatımın ilk yıllarından itibaren din ve devlet ilişkileri üzerine çalışmaktaydım. Doktoram da din özgürlüğü ve Türkiye’deki Hristiyanlar üzerine oldu. Prof. Roy’un danışmanlığında türkçeye “Seküler ve İslami değerler arasında Türkiye’de din özgürlüğü: Hristiyanlar” (Freedom of Religion in Turkey between Secular and Islamic Values: The Situation of Christians.) olarak çevirebileceğim doktora tezimi bitirdikten sonra Türkiye’de üniversitede ders verdim.

 

Ancak bugün Türkiye’de akademisyenliğin üretmeye çok uygun olduğunu düşünmediğimden akademik çalışmalarımı üniversite dışında bağımsız olarak yürütme kararı aldım. Türkiye’deki Hristiyanlar üzerine çalışmalarım halen devam etmekte. Son zamanlarda bir meslektaşımla beraber İstanbul’da yaşayan Antakyalı Ortodoks Cemaati üzerine eğilmeye başladık. Bu çalışmanın en son ürünü de İstos yayınevinden bir ay içerisinde yayınlanacak bir kitabın içinde yer alacak. Bu çalışmaya çok önem veriyorum. İstanbul’da yaşayan Antakyalılar ve onların İstanbul Rumları ile ilişkileri üzerine kapsamlı bir çalışma oldu. Cemaatimize bir ayna tuttuğumuzu düşünüyorum. Özellikle İstanbul’da yaşanan sıkıntılar konusunda çözüm üretme çabalarına bir katkı sağlar umudu taşıyorum.

 

Diğer mesleğimin de profesyonel aşçılık olduğunu söylemiştim. Akademik çalışmalarımı bağımsız sürdürdüğüm bu dönemde akademik alanda da gittikçe önem kazanan yemek ve gastronomi alanına olan merakımı ve aileden ve Antakyalılıktan gelen yemek yapma tutkumu profesyonel bir seviyeye taşımak istedim. İstanbul’da Mutfak Sanatları Akademisi’nde mutfak sanatları eğitimi aldım. Yemek yapmak yanında yemek kültürleri hakkında okumayı ve yazmayı çok keyifli buluyorum. Bir yandan dergi ve gazetelerde yemek yazıları kaleme alımaya başladım. Bir yandan da İstanbul’daki mültecilerin topluma entegrasyonununu gıda girişimciliği ile ilgili eğitimler vererek sağlamayı hedefleyen bir kuruma mentorluk yapıyorum. Gelecekte bu alandaki sivil toplum faliyetleri içinde daha sık yer almayı düşünüyorum.

 

 

Ferit Tekbaş: Bu değerli çalışmalarınızın azınlıklar ve Antakya Rum Ortodoks halkı için büyük bir manevi ve kültürel değeri vardır, sizinle övünmemek elde değildir. Bu röportajın sonunda azınlıklar hakkında basılmış olan kitabınızın sipariş edilebileceği adres, gazetelerde ve dergilerde  çalışmalarınız hakkında ister mutfak sanatları, ister azınlıklar hakkında çalışmaların önemli noktalarının bağlantısını okurlarımız için ekleyeceğiz. Anna Maria, okurlarımıza planladığın çalışmalarını ve vizyonlarını aktarabilir misin?

 

Anna Maria Beylunioğlu Atlı: Akademik anlamda azınlık çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğim. Antakya kökenli cemaat halen üzerine en az değinilen cemaatlerden biri. Bu alanda sosyo-politik çalışmalar yapmaya devam edeceğim.

 

Ancak yakın gelecekte akademisyenlik ve gastronomi alanında edindiğim uzmanlıkları birleştirmeyi hedefliyorum. Akademik çalışmalarımı gastronomi ve yemek çalışmaları alanını da kapsayacak şekilde geliştirmek istiyorum.

 

Bunun yanında Antakya kökenli Hristiyanların yemek kültürünü konu alan bir kitap yazma projem var. Antakya yemekleri üzerine çok kitap var elbet ancak benim çalışmam daha çok bir sözlü tarih çalışması olacak. Bizim yemeğe bakışımızı ve kültürümüzü şekillendirme konusunda yemeğin ne kadar merkezi bir konumda olduğunu ortaya koyacak bir kitap olacak.

 

 

Ferit Tekbaş: Tekrar sana çalışmaların hakkında verdiğin ayrantılı bilgiler için çok teşekkür ediyoruz, Rab’bimiz seni tüm işlerinde bereketlesin ve korusun.

 

Anna Maria’nın sipariş edinebilecek kitabın bağlantısı: https://www.amazon.com/Religion-State-Relations-Greece-Turkey-Controversy/dp/3639219392

 

Anna Maria’nın Radikal gazetesinde din hanesi hakkında yazısı: http://www.radikal.com.tr/tartisiyorum/kimlik-kartlarindaki-din-hanesi-neden-kaldirilmali-981066/

 

Anna Maria’nın Şalom Dergi’de Antakya ortodoks mutfağı üzerinde yaptığı röportaj: http://dergi.salom.com.tr/dergi-201-ekim_2017.html sayfa 84’ten sonra röportaj başlangıcı.

 

Anna Maria'nın Mutfak Sanatları Blog'u: http://mutfaktakiakademisyen.com/

 

 

 

Yazar: Ferit Tekbaş

Yer: Berlin

Kategori: Röportaj

Tarih: 25.05.20018

Portal: www.zerocha.org

Metin okuma süresi: 7 Dakika

Dil: Türkçe

 

Ferit Tekbaş: Sevgili Mitri, ZeroChA  Yönetim Kurulu ve halkımızın adına bu röportaj için sana çok teşekkür ederiz. Okurlarımız ve Rum – Ortodoks halkımız, senin  bu başarılı kariyerine yol açan aşamalarına büyük bir ilgi göstermektedir. Gazeteciliğe olan tutkunu nasıl keşfettin ve televizyona nasıl geldin?

Mitri Şirin: Geçmişe bakıldığında, bunun çok fazla tesadüf olduğunu söylemeliyim. Almanya’da askerlik yerine geçen sivil hizmetimden sonra, tam olarak ne yapmak istediğimi bilmeden önce Berlin'e arkadaşım ile paylaştığımız bir daireye taşındım. Evimizde daima tek bir radyo kanalı açıktı ve orda çalınan müziği bayağı beğeniyordum. Ancak bu radyo kanalında moderatörler profesyonelce moderasyon yapmıyorlardı. Bu bağlamada, bu kanalda, çalışmak için bir başvuru yaptım ve gerçekten bu başvurum kabul edilerek orda işe başladım.

Radyo istasyonun başlangıç aşamasında olduğundan, oldukça hızlı bir şekilde bana fazla sorumluluk verildi. Bağımsız bir çalışma gerektiren bu iş, hızlı gazetecilik gelişimi ile bu sonuçlandı. İlk yılda, yayınları hazırlamak, sanatçılarla röportaj yapmak, müzik dizileri oluşturmak, muhabir olarak çalışmak ve tüm yayınları moderasyon etmek için izin verildi. Ara sıra bazı TV kanallarında da çalıştım, ancak 2005'e kadar radyo için çalışıyordum. Ancak o zamandan sonra tamamen televizyona geçtim. RBB ve WDR - TV – kanalarında, bir haber spikerliğini ve bir magazin’in sunuculuğunu yaptım ve daha sonra yani 2009’dan itibaren, Avrupa'nın en büyük televizyon kanalında, ZDF’te çalışmaya başladım. Orada özellikle ZDF’in sabah magazin'inde ve özel yayınlarıda mesela haberleri de sunuyorum.

 

Ferit Tekbaş: Bize ailen hakkında bir şeyler anlatabilir misin? Tam olarak kim oldukları ve o zamanlar Almanya'ya nerden ve nasıl geldiklerini?

Mitri Şirin: 1960'ların sonunda ailem, o zamanlar diğer birçok güney Avrupalı aileler gibi Federal Almanya Cumhuriyeti'nin çağrısı üzerine “misafir işçi” olarak, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Rheine kentine, tekstil endüstrisi yüzünden gelmiş ve yerleşmişlerdir. Kendileri ve çocuklar için daha iyi bir gelecek ve daha fazla refah kazanmaları umudu ile söz konusu olmuş ve doğal olarak ta bu gelmeleri için büyük bir rol oynamıştır. Ve şimdi kendim bir aile sahibiyim. Ben, karım ve 3 çocuğum (10, 15 ve 19 yıl) Berlin-Tempelhof'ta yaşıyorum.

Çocuklarımı yıllar önce Samandağ'da vaftiz ettim bu bağlamada, kayınvalide ve kayınpederimi Hatay'ın tarihini kendilerine tanıtma fırsatınım olmuştu. Hatay bölge olarak çalkantılı bir tarihe sahiptir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisinden sonra, eyalet 1918'de Fransızlar tarafından işgal edilerek, Suriye vekaleti üzerinden yönetimini uyguladı. Bu görev süresinin sona ermesinden sonra, Hatay ili 1939 yılında Türkiye'nin bir parçası olmak için kararını verdi. Bununla birlikte, bu bölgenin sakinleri kendi imajlarında Suriyeliler olarak kaldılar. Antakya'nın küçük Suriye olduğu söyleniyor, çünkü burada Sünniler, Aleviler, Türkler, Araplar, Kürtler ve Hristiyanlar yaşıyor. Ailem saydığım sonuncu mezhebe aittir.

Büyükbabam Edmon, Hatayın anlatılan tarihini resmen yaşadı. Memleketinin sınırlarının nasıl değiştiğini ve ağırlıklı olarak bu Müslüman bölgedeki Hristiyan azınlığın nasıl etkilendiğini deneyimledi. Ve ailesinin dağılmasını izledi. Her türlü sebepten dolayı:  Bazıları daha iyi bir yaşam bulmaya gitti; Ekonomik mülteciler bugün bu insanlar olarak adlandırılıyor. Diğerleri zulümden kaçtı, ve şimdi bazı akrabalarım savaştan kaçıyor.

 

Ferit Tekbaş: Şu anda Samandağ veya Suriye'de yaşayan birçok akraban var mı?

Mitri Şirin: Akrabalarımın sadece küçük bir kısmı Suriye'de yaşıyor ve çoğu savaş yüzünden kaçtı. Amcam Michel, Samadang'da kalan altı çocuktan sadece biri.  Diğerleri Almanya ve ABD'de yaşıyor. Her zaman güzel ama maalesef çok nadir olay oluyor, Noel veya Paskalya'yı birlikte kutlamak için tüm aile dünyanın her köşesinden bir araya geldiği an.

 

Ferit Tekbaş: Mitri, sen Almanya'da doğdun, Samandağ hakkında izlenimlerin veya anıların nelerdir ve en son ne zaman oraları ziyaret ettin? Yakında oraya gitmeyi planlıyor musun?

Mitri Şirin: Almanya'dan Samandağ'a giden zorlu yolculukları çok iyi hatırlıyorum. Eskiden oraya araba ile çok uzun bir seyahata çıkıyorduk ve varış süreci günler sürüyordu.  Her zaman biz çocuklar için bu seyahat çok heyecan verici bir macera oluyordu ancak aynı zamanda yorucu, çünkü ablam ve ben her zaman iyi uyumak amacı ile arka koltuk için tartışırdık. 4 gün sonra nihayet Samandağ'a vardığımızda sevinç çok büyük oluyordu. Bu zamana ait birçok hatıra, birçok akrabam, muhteşem doğa ve tabi ki yoğun aile değişimleri mevcuttu.

Samandağ'daki son zamanım, 2005 yılında kızım ve oğlumun vaftiz edildiğinde oldu. Bu yüzden tekrar zamanı geldiği doğru, ancak ben randevularımı daha iyi koordine etikten sonra mümkün bu olacağının kanaatindayim.

 

Ferit Tekbaş: Röportaj için zaman ayırdığın ve bize hayatından dair bazı bilgiler vermiş oldun. Sevgili Mitri, sana Teşekkür eder, başarılarının devamını diliyoruz, Tanrı seni ve aileni korusun.

 

 

Top
Diese Website nutzt Cookies von Google, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass sie Cookies verwendet. More details…